Bưu chính viễn thông

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị tính
31 4.3 Số tiền chuyển 2015 0 Tr. Đồng
32 4.3. Thư điện chuyển tiền đi quốc tế 2015 0 Cái, bức
33 Báo, tạp chí khác 2015 0 1000 tờ, cuốn
34 Báo, tạp chí tỉnh 2015 3.099 1000 tờ, cuốn
35 Báo, tạp chí trung ương 2015 8.578 1000 tờ, cuốn
36 Số vụ khiếu nại của khách hàng 2015 0 vụ
37 Số vụ đã giải quyết 2015 0 vụ
38 Tổng số tiền bồi thường cho khách hành 2015 0 Tr. Đồng
39 Tỷ lệ bưu, hàng gửi đạt chỉ tiêu thời gian chuyển phát 2015 99 %
40 Tỷ lệ bưu, hàng gửi đạt chỉ tiêu độ an toàn 2015 100 %
41 Tổng các khoản nộp ngân sách địa phương 2015 1.984 Triệu đồng
42 Tổng doanh thu 2015 92.402 Triệu đồng
43 Tổng giá trị đầu tư thực hiện (nếu có) 2015 3.393 Triệu đồng
44 VII. Tổng số doanh nghiệp có hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn 2015 5 DN
45 Số mạng cấp 1 2016 1 mạng
46 Số mạng cấp 2 2016 1 mạng
47 Số mạng cấp 3 2016 1 mạng
48 Mạng đường thư cấp I 2016 2 Mạng
49 Mạng đường thư cấp II 2016 2 Mạng
50 I. Cơ sở hạ tầng . mạng lưới 2015 -
51 Số mạng cấp 1 2016 1 mạng
52 Số mạng cấp 2 2016 1 mạng
53 Số mạng cấp 3 2016 1 mạng
54 Mạng đường thư cấp I 2016 2 Mạng
55 Mạng đường thư cấp II 2016 2 Mạng
56 Mạng đường thư cấp III 2016 2 Mạng
57 Số lượng đại lý bưu điện, điểm giao dịch chuyển phát 2016 241 cái
58 Số lượng bưu cục giao dịch 2016 37 Bưu cục
59 Số lượng bưu cục giao dịch cấp 1 2016 2 Bưu cục
60 Số lượng bưu cục giao dịch cấp 2 2016 9 Bưu cục

Trang