Văn phòng

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
1 1. Tổng số văn bản đến 2015 4741 V. bản
2 Trong đó: Văn bản điện tử 2015 2041 V. bản
3 2. Tổng số văn bản đi 2015 1443 V. bản
4 Trong đó: Văn bản điện tử 2015 1443 V. bản
5 Tổng số hồ sơ chưa đánh giá 2015 400 H. sơ
6 Tổng số hồ sơ giải quyết chậm 2015 111 H. sơ
7 Tổng số hồ sơ giải quyết trước hạn 2015 298 H. sơ
8 Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn 2015 231 H. sơ
9 Tổng số hồ sơ không giải quyết 2015 41 H. sơ
10 Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2015 1081 H. sơ
11 1. Tổng số văn bản đến 2016 5236 V. bản
12 Trong đó: Văn bản điện tử 2016 3156 V. bản
13 2. Tổng số văn bản đi 2016 1630 V. bản
14 Trong đó: Văn bản điện tử 2016 1630 V. bản
15 Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2016 1077 H. sơ
16 Tổng số hồ sơ giải quyết trước hạn 2016 244 H. sơ
17 Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn 2016 783 H. sơ
18 Tổng số hồ sơ giải quyết chậm 2016 46 H. sơ
19 Báo chí- Xuất bản 2016 194
20 1. Tổng số văn bản đến 2016 5236 V. bản
21 Trong đó: Văn bản điện tử 2016 3156 V. bản
22 2. Tổng số văn bản đi 2016 1630 V. bản
23 Trong đó: Văn bản điện tử 2016 1630 V. bản
24 Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2016 1077 H. sơ
25 Tổng số hồ sơ giải quyết trước hạn 2016 244 H. sơ
26 Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn 2016 783 H. sơ
27 Tổng số hồ sơ giải quyết chậm 2016 46 H. sơ
28 Tổng số hồ sơ không giải quyết 2016 4 H. sơ
29 Tổng số hồ sơ chưa đánh giá 2016 0 H. sơ
30 Báo chí- Xuất bản 2016 194

Trang