Bưu chính viễn thông

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị tính
151 Lượng bưu phẩm đi trong nước 2019 1434982 Kg
152 Số lượng bưu kiện nước ngoài đến 2019 6056 Kg
153 Số lượng bưu kiện đi nước ngoài 2019 3155 Kg
154 Số lượng bưu kiện đi trong nước 2019 3.361.840 Kg
155 Báo, tạp chí trung ương 2019 4.780.580 1000 tờ, cuốn
156 Báo, tạp chí tỉnh 2019 165.004 1000 tờ, cuốn
157 Báo, tạp chí khác 2019 395.037 1000 tờ, cuốn
158 Tổng các khoản nộp ngân sách địa phương 2019 18.470 Triệu đồng
159 Tổng doanh thu 2019 184.162 Triệu đồng
160 VII. Tổng số doanh nghiệp có hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn 2019 10 DN

Trang