Bưu chính viễn thông

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị tính
31 1. Tổng số thuê bao truy nhập gián tiếp (quay số, thẻ trả trước) 2015 0 Thuê bao
32 2. Tổng số thuê bao truy nhập gián tiếp qua mạng ĐTCC 2015 0 Thuê bao
33 3. Tổng số thuê bao xDSL 2015 47.785 Thuê bao
34 + Đại lý 2015 612 Thuê bao
35 + Điểm Bưu điện VH xã 2015 0 Thuê bao
36 + Điểm truy cập khác ở cấp xã 2015 0 Thuê bao
37 3.1. Cá nhân, hộ gia đình 2015 45.854 Thuê bao
38 3.2. Cơ quan, tổ chức 2015 1.319 Thuê bao
39 3.3. Điểm công cộng 2015 612 Thuê bao
40 4. Truy nhập gián tiếp Internet qua thuê bao vô tuyến cố định, di động, CDMA, GSM 2015 399.131 Thuê bao
41 5. Thuê bao Internet DCOM, 3G 2015 3.684 Thuê bao
42 6. Truy nhập Internet qua hệ thồng cáp đồng truyền hình (CATV) 2015 8.000 Thuê bao
43 7. Truy nhập Internet qua hệ thồng cáp quang truyền hình (FTTH) 2015 19.874 Thuê bao
44 8. Truy cập Internet bằng kênh thuê riêng (leased line; qui đổi 64 Kbps) 2015 25 Kênh
45 IV. Doanh thu BCVT 2015 1.737.962 Triệu đồng
46 1. Doanh thu Bưu chính: 2015 92.402
47 Bắc Hà 2015 1.211 Triệu đồng
48 Bưu chính Viettel BG 2015 7.014 Triệu đồng
49 Bưu điện tỉnh 2015 83.980 Triệu đồng
50 Công ty 247 2015 132 Triệu đồng
51 Công ty Hợp Nhất 2015 65 Triệu đồng
52 2. Doanh thu Viễn thông: 2015 1.645.560 Triệu đồng
53 FPT 2015 12.299 Triệu đồng
54 Mobifone 2015 33.649 Triệu đồng
55 SPT 2015 41.540 Triệu đồng
56 Viễn thông tỉnh 2015 470.000 Triệu đồng
57 Vietnamobile 2015 8.072 Triệu đồng
58 Viettel 2015 1.080.000 Triệu đồng
59 1. Số huyện vùng viễn thông công ích 2015 0 Huyện
60 2. Số xã vùng viễn thông công ích 2015 0

Trang