Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
271 . Số mạng WAN 2018 1 Mạng
272 . Số mạng LAN 2018 628 Mạng
273 . Số máy tính kết nối mạng LAN 2018 7.333 Máy
274 . Số đơn vị kết nối Internet 2018 525 Đơn vị
275 . Số lượng máy tính kết nối internet: 2018 7.967 Máy
276 . ADSL 2018 7.783
277 . FTTH 2018 184
278 . Tổng số máy tính khối doanh nghiệp 2018 31.701 Máy
279 . Tổng số máy tính kết nối internet 2018 29.650 Máy
280 . Tổng số doanh nghiệp kết nối internet 2018 5.280 DN
281 . Tổng số mạng LAN 2018 5.280 Mạng
282 . Số nút mạng LAN 2018 42.240 Nút
283 . Tổng số máy tính kết nối mạng LAN 2018 37.240 Máy
284 . Tổng số máy chủ 2018 185 Máy
285 . Tổng số hộ gia đình có máy tính 2018 86.500 Hộ
286 . Tổng số gia đình có kết nối internet: 2018 162.521 Hộ
287 . Tổng số máy tính trong dân 2018 100.746 Máy
288 . Tổng số máy tính có kết nối internet 2018 93.621 Máy
289 . Khối Đảng 2018 96 Máy/100 người
290 . Nhà nước 2018 97 Máy/100 người
291 . Doanh nghiệp (chỉ tính CBNVVP) 2018 93 Máy/100 người
292 . Toàn tỉnh 2018 7,1 Máy/100 người
293 . Tổng số đơn vị có cổng/ trang thông tin điện tử 2018 30 Đơn vị
294 . Tổng số dịch vụ hành chính công đăng tải lên mạng 2018 2.180 DV
295 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 1 2018 2.180 DV
296 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 2 2018 2.100 DV
297 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 3 2018 493 DV
298 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 4 2018 272 DV
299 . Tổng số đơn vị có hệ thống Một cửa điện tử 2018 259 Đơn vị
300 . Tổng số các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa 2018 1.933 TT

Trang