Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
1 1. Tổng số DN, cơ sở SX, kinh doanh SP công nghệ thông tin 2015 94 DN/CS
2 2. Số lao động sử dụng 2015 31.674 Người
3 3. Tổng giá trị sản lượng sản xuất, lắp ráp 2015 30.730.284 Triệu đồng
4 4. Tổng doanh thu của DN/CS 2015 30.857.918 Triệu đồng
5 5. Tổng các khoản đóng góp vào NSNN 2015 615.115 Triệu đồng
6 6. Tổng giá trị đầu tư thực hiện 2015 289.112 Triệu đồng
7 . Số lượng máy chiếu 2015 186 Máy
8 . Số lượng máy in 2015 5569 Máy
9 . Số lượng máy scan 2015 782 Máy
10 . Số máy xách tay 2015 738 Máy
11 . Tổng số máy chủ 2015 79 Máy
12 . Tổng số máy trạm 2015 6132 Máy
13 . 3G 2015 2
14 . ADSL 2015 1708
15 . FTTH 2015 5100
16 . Số lượng máy tính kết nối internet: 2015 6810 Máy
17 . Số mạng LAN 2015 634 Mạng
18 . Số mạng WAN 2015 1 Mạng
19 . Số máy tính kết nối mạng LAN 2015 6780 Máy
20 . Số nút mạng LAN 2015 21.440 Nút
21 . Tổng số doanh nghiệp kết nối internet 2015 2.680 DN
22 . Tổng số mạng LAN 2015 2.680 Mạng
23 . Tổng số máy chủ 2015 144 Máy
24 . Tổng số máy tính kết nối internet 2015 18.346 Máy
25 . Tổng số máy tính kết nối mạng LAN 2015 22.500 Máy
26 . Tổng số máy tính khối doanh nghiệp 2015 22.050 Máy
27 . Số đơn vị kết nối Internet 2015 525 Đơn vị
28 . ADSL: 2015 Ko có
29 . Khác: 2015 Ko có
30 . Tổng số gia đình có kết nối internet: 2015 49.245 Hộ

Trang