Kế hoạch - Tài chính

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị PHP
31 Chi thường xuyên 2016 1.034 Tr. Đồng
32 Chi không thường xuyên 2016 40 Tr. Đồng
33 3. Chi hoạt động dịch vụ 2016 1.216 Tr. Đồng
34 4. Chi thực hiện Chương trình dự án CNTT 2016 2.996 Tr. Đồng
35 5. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (TT Ma tuý) 2016 220
36 6. Chi Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi… 2016 1.679 Tr. Đồng
37 Thẩm định TKTC dự án nhóm B 2016 01 Dự án
38 Thẩm định khác 2016 14 Dự án
39 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 2016 01 Đề tài
40 I. Tổng thu của Sở 2017 26.920 Triệu đồng
41 Thu từ nguồn ngân sách tỉnh 2017 23.562 Tr. Đồng
42 Thu từ nguồn TW cấp theo Chương trình, dự án 2017 2.415 Tr. Đồng
43 Thu từ hoạt động dịch vụ 2017 734 Tr. Đồng
44 Thu khác 2017 285
45 Thẩm định khác 2017 12 Dự án
46 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 2017 01 Đề tài
47 I. Tổng thu của Sở 2019 30.156 Triệu đồng
48 Thu khác 2019 809
49 Thu từ nguồn ngân sách tỉnh 2019 19.979 Tr. Đồng
50 Thu từ nguồn TW cấp theo Chương trình, dự án 2019 9.368 Tr. Đồng
51 Thu từ hoạt động dịch vụ 2019 539 Tr. Đồng
52 Thu khác 2019 121
53 II. Tổng chi của Sở 2019 30.156 Triệu đồng
54 Thẩm định TKTC dự án nhóm C 2019 01 Dự án
55 Thẩm định khác 2019 14 Dự án
56 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 2019 01 Đề tài
57 6. Chi Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi… 2019 4.057 Tr. Đồng

Trang