Kế hoạch - Tài chính

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị PHP
1 I. Tổng thu của Sở 2015 16.261 Triệu đồng
2 Thu khác 2015 15.021
3 Thu nguồn VTCI 2015 2.011 Tr. Đồng
4 Thu từ hoạt động dịch vụ 2015 120 Tr. Đồng
5 Thu từ nguồn ngân sách tỉnh 2015 12.630 Tr. Đồng
6 Thu từ nguồn TW cấp theo Chương trình, dự án 2015 1.500 Tr. Đồng
7 II. Tổng chi của Sở 2015 6.981 Triệu đồng
8 1. Chi hành chính 2015 3.101 Tr. Đồng
9 Chi nguồn không tự chủ 2015 787 Tr. Đồng
10 Chi nguồn tự chủ 2015 3.880 Tr. Đồng
11 2. Chi sự nghiệp CNTT 2015 693 Tr. Đồng
12 Chi không thường xuyên 2015 2.011 Tr. Đồng
13 Chi thường xuyên 2015 94 Tr. Đồng
14 3. Chi hoạt động dịch vụ 2015 3.600 Tr. Đồng
15 4. Chi thực hiện Chương trình dự án CNTT 2015 20 Tr. Đồng
16 5. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (TT Ma tuý) 2015 1.622
17 6. Chi Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi… 2015 16.261 Tr. Đồng
18 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 2015 0 Đề tài
19 2. Số Dự án, đề tài khoa học cấp tỉnh 2015 0 Đề tài
20 3. Số Dự án, đề tài khoa học cấp Bộ 2015 0 Đề tài
21 II. Tổng chi của Sở 2016 18.812 Triệu đồng
22 Thu từ nguồn ngân sách tỉnh 2016 11.866 Tr. Đồng
23 Thu từ nguồn TW cấp theo Chương trình, dự án 2016 5.499 Tr. Đồng
24 Thu khác 2016 230,750
25 Thu từ hoạt động dịch vụ 2016 1.216 Tr. Đồng
26 II. Tổng chi của Sở 2016 17.977 Triệu đồng
27 1. Chi hành chính 2016 10.792 Tr. Đồng
28 Chi nguồn tự chủ 2016 3.181 Tr. Đồng
29 Chi nguồn không tự chủ 2016 7.610 Tr. Đồng
30 2. Chi sự nghiệp CNTT 2016 1.074 Tr. Đồng

Trang