Thanh tra

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
31 1. Số cuộc thanh tra 2016 1 Cuộc
32 Thanh tra sở thực hiện 2016 1 Cuộc
33 Các huyện thực hiện 2016 0 Cuộc
34 2. Số tiền QĐ xử phạt 2016 0 Triệu đồng
35 1. Số cuộc kiểm tra 2016 63 Kiểm tra
36 Thanh tra sở thực hiện 2016 20 Cuộc
37 Các huyện thực hiện 2016 43 Cuộc
38 2. Số tiền QĐ xử phạt 2016 291,545 Triệu đồng
39 Thanh tra sở xử phạt 2016 119,75 Triệu đồng
40 Các huyện, thành phố xử phạt 2016 171,775 Triệu đồng
41 IV. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 2016 4
42 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2017 0 Lượt người
43 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2017 11 Đơn
44 Đề nghị 2017 11 Đơn
45 Tố cáo 2017 0 Đơn
46 Khiếu nại 2017 0 Đơn
47 3. Kết quả giải quyết đơn thư 2017 11 Đơn
48 Đề nghị 2017 11 Đơn
49 1. Số cuộc thanh tra 2017 3 Cuộc
50 Thanh tra sở thực hiện 2017 3 Cuộc
51 Các huyện thực hiện 2017 0 Cuộc
52 2. Số tiền QĐ xử phạt 2017 0 Triệu đồng
53 1. Số cuộc kiểm tra 2017 53 Kiểm tra
54 Thanh tra sở thực hiện 2017 13 Cuộc
55 Các huyện thực hiện 2017 40 Cuộc
56 2. Số tiền QĐ xử phạt 2017 93,4 Triệu đồng
57 Thanh tra sở xử phạt 2017 77 Triệu đồng
58 Các huyện, thành phố xử phạt 2017 59,9 Triệu đồng
59 IV. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 2017 3
60 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2018 0 Lượt người

Trang