Thanh tra

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
1 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2015 0 Lượt người
2 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2015 0 Đơn
3 Đề nghị 2015 0 Đơn
4 Khiếu nại 2015 0 Đơn
5 Tố cáo 2015 0 Đơn
6 3. Kết quả giải quyết đơn thư 2015 0 Đơn
7 Khiếu nại 2015 0 Đơn
8 Tố cáo 2015 0 Đơn
9 Tố cáo 2015 0 Đơn
10 Đề nghị 2015 0 Đơn
11 II. Thanh tra 2015 6
12 1. Số cuộc thanh tra 2015 6 Cuộc
13 Thanh tra sở thực hiện 2015 6 Cuộc
14 Các huyện thực hiện 2015 0 Cuộc
15 2. Số tiền QĐ xử phạt 2015 0 Triệu đồng
16 Thanh tra sở xử phạt 2015 0 Triệu đồng
17 Các huyện, thành phố xử phạt 2015 0 Triệu đồng
18 III. Kiểm tra 2015 41
19 1. Số cuộc kiểm tra 2015 41 Kiểm tra
20 Các huyện thực hiện 2015 28 Cuộc
21 Thanh tra sở thực hiện 2015 13 Cuộc
22 2. Số tiền QĐ xử phạt 2015 316,1 Triệu đồng
23 Thanh tra sở xử phạt 2015 99 Triệu đồng
24 Các huyện, thành phố xử phạt 2015 217,1 Triệu đồng
25 IV. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 2015 0
26 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2016 0 Lượt người
27 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2016 2 Đơn
28 Đề nghị 2016 2 Đơn
29 3. Kết quả giải quyết đơn thư 2016 2 Đơn
30 Đề nghị 2016 2 Đơn

Trang