Thanh tra

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
61 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2018 5 Đơn
62 Đề nghị 2018 5 Đơn
63 Đề nghị 2018 5 Đơn
64 Đề nghị 2018 5 Đơn
65 1. Số cuộc thanh tra 2018 2 Cuộc
66 Thanh tra sở thực hiện 2018 2 Cuộc
67 Các huyện thực hiện 2018 0 Cuộc
68 1. Số cuộc kiểm tra 2018 22 Kiểm tra
69 Thanh tra sở thực hiện 2018 22 Cuộc
70 1. Số cuộc kiểm tra 2018 53 Kiểm tra
71 Thanh tra sở thực hiện 2018 22 Cuộc
72 Các huyện thực hiện 2018 31 Cuộc
73 2. Số tiền QĐ xử phạt 2018 113,55 Triệu đồng
74 Thanh tra sở xử phạt 2018 42,75 Triệu đồng
75 Các huyện, thành phố xử phạt 2018 70,8 Triệu đồng
76 Tổng số cuộc tuyên truyền 2018 2 Cuộc
77 Số lượt người được tuyên truyền 2018 100 Lượt người
78 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2019 04 Lượt người
79 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 2019 09 Đơn
80 Đề nghị 2019 8 Đơn
81 Tố cáo 2019 01 Đơn
82 Khiếu nại 2019 0 Đơn
83 3. Kết quả giải quyết đơn thư 2019 9 Đơn
84 Khiếu nại 2019 0 Đơn
85 Tố cáo 2019 01 Đơn
86 Đề nghị 2019 8 Đơn
87 1. Số cuộc thanh tra 2019 01 Cuộc
88 Thanh tra sở thực hiện 2019 01 Cuộc
89 2. Số tiền QĐ xử phạt 2019 0 Triệu đồng
90 IV. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 2019 4

Trang