Thanh tra

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
91 1. Số cuộc kiểm tra 2019 42 Kiểm tra
92 Thanh tra sở thực hiện 2019 12 Cuộc
93 Các huyện thực hiện 2019 30 Cuộc
94 2. Số tiền QĐ xử phạt 2019 133,2 Triệu đồng
95 Thanh tra sở xử phạt 2019 96 Triệu đồng
96 Các huyện, thành phố xử phạt 2019 27,2 Triệu đồng

Trang