Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
1 Cơ quan báo chí: Báo BG, Đài PT&TH tỉnh, Báo TW (03), Tạp chí ST 2015 06 Cơ quan
2 2. Số đầu sách , báo xuất bản 2015 89 Đầu sách
3 Số lượng in 2015 7,839,025.00 Triệu trang
4 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 2015 01 Ấn phẩm
5 Số lượng in 2015 3,079,887 bản
6 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 2015 01 Đầu tạp chí
7 Số lượng in 2015 4,800 bản
8 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 2015 5 CS
9 1. Họp báo 2015 6 Giấy phép
10 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 2015 89 Giấy phép
11 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 2015 36 Giấy phép
12 4. Giấy phép in gia công cho người nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 2015 13 Giấy phép
13 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 2015 18 Giấy phép
14 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 2015 13 Giấy phép
15 7. Giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh TVRO 2015 0 Giấy phép
16 8. Giấy phép hoạt động triển lãm Hội chợ 2015 0 Giấy phép
17 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 2015 1 Đài
18 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 2015 11 Trạm
19 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 2015 10 Đài
20 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 2015 225 Đài
21 4.1 TP Bắc Giang 2015 16 Đài
22 4.10 Huyện Hiệp Hòa 2015 26 Đài
23 4.2 Huyện Yên Thế 2015 21 Đài
24 4.3 Huyện Tân Yên 2015 24 Đài
25 4.4 Huyện Lạng Giang 2015 23 Đài
26 4.5 Huyện Lục Nam 2015 27 Đài
27 4.6 Huyện Lục Ngạn 2015 30 Đài
28 4.7 Huyện Sơn Động 2015 23 Đài
29 4.8 Huyện Yên Dũng 2015 16 Đài
30 4.9 Huyện Việt Yên 2015 19 Đài

Trang