Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
61 4.8 Huyện Yên Dũng 2016 16 Đài
62 4.9 Huyện Việt Yên 2016 19 Đài
63 5. Số thuê bao dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh 2016 32000 Thuê bao
64 6. Số đơn vị triển khai truyền hình cáp 2016 6 Đơn vị
65 Cơ quan báo chí: Báo BG, Đài PT&TH tỉnh, Báo TW (03), Tạp chí ST 2017 6 Cơ quan
66 2. Số đầu sách , báo xuất bản 2017 80 Đầu sách
67 Số lượng in 2017 8,5 Triệu trang
68 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 2017 3 Ấn phẩm
69 Số lượng in 2017 2.770.866 bản
70 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 2017 1 Đầu tạp chí
71 Số lượng in 2017 4800 bản
72 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 2017 90 CS
73 1. Họp báo 2017 3 Giấy phép
74 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 2017 79 Giấy phép
75 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 2017 9 Giấy phép
76 4. Giấy phép in gia công cho người nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 2017 0 Giấy phép
77 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 2017 59 Giấy phép
78 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 2017 4 Giấy phép
79 7. Giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh TVRO 2017 0 Giấy phép
80 8. Giấy phép hoạt động triển lãm Hội chợ 2017 0 Giấy phép
81 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 2017 1 Đài
82 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 2017 11 Trạm
83 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 2017 10 Đài
84 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 2017 225 Đài
85 4.1 TP Bắc Giang 2017 16 Đài
86 4.10 Huyện Hiệp Hòa 2017 26 Đài
87 4.2 Huyện Yên Thế 2017 21 Đài
88 4.3 Huyện Tân Yên 2017 24 Đài
89 4.4 Huyện Lạng Giang 2017 23 Đài
90 4.5 Huyện Lục Nam 2017 27 Đài

Trang