Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
91 4.6 Huyện Lục Ngạn 2017 30 Đài
92 4.7 Huyện Sơn Động 2017 23 Đài
93 4.8 Huyện Yên Dũng 2017 16 Đài
94 4.9 Huyện Việt Yên 2017 19 Đài
95 5. Số thuê bao dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh 2017 33.100 Thuê bao
96 6. Số đơn vị triển khai truyền hình cáp 2017 6 Đơn vị
97 Cơ quan báo chí: Báo BG, Đài PT&TH tỉnh, Báo TW (03), Tạp chí ST 2018 6 Cơ quan
98 2. Số đầu sách , báo xuất bản 2018 87 Đầu sách
99 Số lượng in 2018 50 Triệu trang
100 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 2018 4 Ấn phẩm
101 Số lượng in 2018 2.736.008 bản
102 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 2018 01 Đầu tạp chí
103 Số lượng in 2018 4.800 bản
104 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 2018 9 CS
105 1. Họp báo 2018 02 Giấy phép
106 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 2018 87 Giấy phép
107 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 2018 15 Giấy phép
108 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 2018 72 Giấy phép
109 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 2018 7 Giấy phép
110 7. Giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh TVRO 2018 0 Giấy phép
111 8. Giấy phép hoạt động triển lãm Hội chợ 2018 0 Giấy phép
112 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 2018 01 Đài
113 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 2018 11 Trạm
114 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 2018 10 Đài
115 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 2018 230 Đài
116 4.1 TP Bắc Giang 2018 16 Đài
117 4.2 Huyện Yên Thế 2018 21 Đài
118 4.3 Huyện Tân Yên 2018 24 Đài
119 4.4 Huyện Lạng Giang 2018 23 Đài
120 4.5 Huyện Lục Nam 2018 27 Đài

Trang