Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
121 4.6 Huyện Lục Ngạn 2018 30 Đài
122 4.7 Huyện Sơn Động 2018 23 Đài
123 4.8 Huyện Yên Dũng 2018 21 Đài
124 4.9 Huyện Việt Yên 2018 19 Đài
125 4.10 Huyện Hiệp Hòa 2018 26 Đài
126 5. Số thuê bao dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh 2018 50.000 Thuê bao
127 6. Số đơn vị triển khai truyền hình cáp 2018 6 Đơn vị
128 Cơ quan báo chí: Báo BG, Đài PT&TH tỉnh, Báo TW (03), Tạp chí ST 2019 6 Cơ quan
129 2. Số đầu sách , báo xuất bản 2019 103 Đầu sách
130 Số lượng in 2019 57 Triệu trang
131 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 2019 4 Ấn phẩm
132 Số lượng in 2019 2.735.686 bản
133 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 2019 01 Đầu tạp chí
134 Số lượng in 2019 4.800 bản
135 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 2019 9 CS
136 1. Họp báo 2019 2 Giấy phép
137 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 2019 98 Giấy phép
138 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 2019 15 Giấy phép
139 4. Giấy phép in gia công cho người nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 2019 0 Giấy phép
140 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 2019 48 Giấy phép
141 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 2019 14 Giấy phép
142 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 2019 01 Đài
143 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 2019 11 Trạm
144 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 2019 10 Đài
145 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 2019 230 Đài
146 4.1 TP Bắc Giang 2019 16 Đài
147 4.10 Huyện Hiệp Hòa 2019 26 Đài
148 4.2 Huyện Yên Thế 2019 21 Đài
149 4.3 Huyện Tân Yên 2019 24 Đài
150 4.4 Huyện Lạng Giang 2019 23 Đài

Trang