Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
31 5. Số thuê bao dịch vụ truyền hình trên địa bàn tỉnh 2015 31,000 Thuê bao
32 6. Số đơn vị triển khai truyền hình cáp 2015 6 Đơn vị
33 1. Số cơ quan báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh (*) 2016 6
34 2. Số đầu sách , báo xuất bản 2016 90 Đầu sách
35 Số lượng in 2016 9 Triệu trang
36 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 2016 1 Ấn phẩm
37 Số lượng in 2016 3.079.289 bản
38 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 2016 1 Đầu tạp chí
39 Số lượng in 2016 4800 bản
40 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 2016 9 CS
41 1. Họp báo 2016 0 Giấy phép
42 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 2016 90 Giấy phép
43 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 2016 36 Giấy phép
44 4. Giấy phép in gia công cho người nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 2016 0 Giấy phép
45 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 2016 93 Giấy phép
46 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 2016 11 Giấy phép
47 7. Giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh TVRO 2016 0 Giấy phép
48 8. Giấy phép hoạt động triển lãm Hội chợ 2016 0 Giấy phép
49 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 2016 1 Đài
50 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 2016 11 Trạm
51 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 2016 10 Đài
52 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 2016 225 Đài
53 4.1 TP Bắc Giang 2016 16 Đài
54 4.10 Huyện Hiệp Hòa 2016 26 Đài
55 4.2 Huyện Yên Thế 2016 21 Đài
56 4.3 Huyện Tân Yên 2016 24 Đài
57 4.4 Huyện Lạng Giang 2016 23 Đài
58 4.5 Huyện Lục Nam 2016 27 Đài
59 4.6 Huyện Lục Ngạn 2016 30 Đài
60 4.7 Huyện Sơn Động 2016 23 Đài

Trang