Thông tin - Báo Chí - Xuất bản

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
151 4.5 Huyện Lục Nam 2019 27 Đài
152 4.6 Huyện Lục Ngạn 2019 30 Đài
153 4.7 Huyện Sơn Động 2019 23 Đài
154 4.8 Huyện Yên Dũng 2019 21 Đài
155 4.9 Huyện Việt Yên 2019 19 Đài

Trang