Văn phòng

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đơn vị
1 II . Công tác Một cửa điện tử 2019 208 HS