Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
241 . Số CBCC biết sử dụng máy tính, internet 2017 8.921 Người
242 . Tổng số Cán bộ Chuyên trách CNTT 2017 266 Người
243 . Tổng số nhân viên có trình độ CĐ CNTT trở lên 2017 2.026 Người
244 . Tổng số nhân viên có chứng chỉ A, B, C tin học 2017 18.030 Người
245 . Tổng số nhân viên biết sử dụng máy tính, internet 2017 56.100 Người
246 . Số học viên tham gia đào tạo QLNN ngành TT&TT 2017 4 Người
247 . Số lớp đào tạo phổ cập CNTT cho CBCC 2017 14 Lớp
248 . Số người tham gia đào tạo phổ cập CNTT 2017 515 Người
249 . Số trường THPT dạy tin học 2017 48 Trường
250 . Số trường THCS dạy tin học 2017 210 Trường
251 . Số trường dạy nghề tin học 2017 3 Trường
252 . Số lớp đào tạo phổ cập CNTT cho DN 2017 1 Lớp
253 . Số học viên tham gia đào tạo phổ cập CNTT 2017 23 Người
254 . Phần cứng 2017 25.063 Triệu đồng
255 . Phần mềm 2017 13.413 Triệu đồng
256 . Đào tạo 2017 1.050 Triệu đ
257 . Trung ương 2017 500 Triệu đ
258 . Địa phương 2017 39.026 Triệu đ
259 1. Tổng số DN, cơ sở SX, kinh doanh SP công nghệ thông tin 2018 363 DN/CS
260 2. Số lao động sử dụng 2018 94.271 Người
261 3. Tổng giá trị sản lượng sản xuất, lắp ráp 2018 123.330.000 Triệu đồng
262 4. Tổng doanh thu của DN/CS 2018 124.567.981 Triệu đồng
263 5. Tổng các khoản đóng góp vào NSNN 2018 739.980 Triệu đồng
264 6. Tổng giá trị đầu tư thực hiện 2018 1.145.679 Triệu đồng
265 . Tổng số máy chủ 2018 83 Máy
266 . Tổng số máy trạm 2018 7.415 Máy
267 . Số máy xách tay 2018 1.001 Máy
268 . Số lượng máy in 2018 2.589 Máy
269 . Số lượng máy scan 2018 890 Máy
270 . Số lượng máy chiếu 2018 255 Máy

Trang