Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
211 . Doanh nghiệp (chỉ tính CBNVVP) 2017 92 Máy/100 người
212 . Toàn tỉnh 2017 6,9 Máy/100 người
213 *. Cổng/ trang thông tin điện tử 2017 30
214 . Tổng số dịch vụ hành chính công đăng tải lên mạng 2017 2.297 DV
215 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 1 2017 2.297 DV
216 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 2 2017 1.579 DV
217 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 3 2017 612 DV
218 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 4 2017 106 DV
219 . Tổng số đơn vị có hệ thống Một cửa điện tử 2017 259 Đơn vị
220 . Tổng số các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa 2017 1.899 TT
221 . Tổng số hồ sơ giải quyết qua Một cửa điện tử 2017 666.204 TT
222 . Số đơn vị sử dụng phần mềm QLVB và HSCV: 2017 30 Đơn vị
223 . Tổng số CBCCVC được cấp hộp thư điện tử 2017 4.521 Người
224 . Số đơn vị đã có quy chế sử dụng thư điện tử 2017 30 Đơn vị
225 . Tỉ lệ bản điện tử đến/ tổng số văn bản đến 2017 86 %
226 . Tỉ lệ bản điện tử đi/ tổng số văn bản đi 2017 88 %
227 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự 2017 26 Đơn vị
228 . Số đơn vị sử dụng phần mềm QL Đề tài Khoa học 2017 2 Đơn vị
229 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Kế toán - tài chính 2017 30 Đơn vị
230 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý tài sản 2017 30 Đơn vị
231 . Số đơn vị sử dụng PM Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2017 10 Đơn vị
232 *. Ứng dụng phần mềm và CSDL chuyên ngành khác 2017 37
233 . Số CSDL chuyên ngành đã triển khai sử dụng 2017 37 CSDL
234 . Số doanh nghiệp có trang tin điện tử riêng 2017 293 DN
235 . Số doanh nghiệp sử dụng thư điện tử 2017 4.100 DN
236 . Số CBCC có trình độ CNTT trên Đại học 2017 20 Người
237 . Số CBCC có trình độ CNTT Đại học 2017 211 Người
238 . Số CBCC có trình độ CNTT Cao đẳng 2017 35 Người
239 . Tổng số Cán bộ Chuyên trách CNTT (Kèm theo file danh sách) 2017 24 Người
240 . Số CBCC có trình độ trung cấp và các chứng chỉ A,B,C tin học 2017 8.853 Người

Trang