Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
181 . Địa phương 2016 38.191 Triệu đ
182 1. Tổng số DN, cơ sở SX, kinh doanh SP công nghệ thông tin 2017 148 DN/CS
183 2. Số lao động sử dụng 2017 41.100 Người
184 4. Tổng doanh thu của DN/CS 2017 105.191.549 Triệu đồng
185 5. Tổng các khoản đóng góp vào NSNN 2017 719.916 Triệu đồng
186 6. Tổng giá trị đầu tư thực hiện 2017 951.915 Triệu đồng
187 . Tổng số máy chủ 2017 83 Máy
188 . Tổng số máy trạm 2017 7.569 Máy
189 . Số máy xách tay 2017 930 Máy
190 . Số lượng máy in 2017 5.750 Máy
191 . Số lượng máy scan 2017 891 Máy
192 . Số lượng máy chiếu 2017 250 Máy
193 . Số mạng WAN 2017 1 Mạng
194 . Số mạng LAN 2017 634 Mạng
195 . Số máy tính kết nối mạng LAN 2017 7.422 Máy
196 . Số đơn vị kết nối Internet 2017 525 Đơn vị
197 . Tổng số máy tính có kết nối internet 2017 7.894 Máy
198 . ADSL: 2017 1.728
199 . FTTH 2017 6.166
200 . Tổng số máy tính kết nối internet 2017 22.865 Máy
201 . Tổng số doanh nghiệp kết nối internet 2017 4.120 DN
202 . Tổng số mạng LAN 2017 4.120 Mạng
203 . Số nút mạng LAN 2017 33.372 Nút
204 . Tổng số máy tính kết nối mạng LAN 2017 22.700 Máy
205 . Tổng số máy chủ 2017 185 Máy
206 . Tổng số hộ gia đình có máy tính 2017 81.627 Hộ
207 . Tổng số gia đình có kết nối internet: 2017 152.118 Hộ
208 . Tổng số hộ gia đình có máy tính 2017 181.627 Hộ
209 . Khối Đảng 2017 95 Máy/100 người
210 . Nhà nước 2017 94 Máy/100 người

Trang