Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
91 . Tổng số Cán bộ Chuyên trách CNTT 2015 185 Người
92 . Tổng số nhân viên biết sử dụng máy tính, internet 2015 45215 Người
93 . Tổng số nhân viên có chứng chỉ A, B, C tin học 2015 12150 Người
94 . Tổng số nhân viên có trình độ CĐ CNTT trở lên 2015 1300 Người
95 . Khác (của DN) 2015 75500 Triệu đồng
96 . Phần cứng 2015 55000 Triệu đồng
97 . Phần mềm 2015 19000 Triệu đồng
98 . Trung ương 2015 0 Triệu đồng
99 . Đào tạo 2015 4200 Triệu đồng
100 . Địa phương 2015 0 Triệu đồng
101 1. Tổng số DN, cơ sở SX, kinh doanh SP công nghệ thông tin 2016 105 DN/CS
102 2. Số lao động sử dụng 2016 31.781 Người
103 3. Tổng giá trị sản lượng sản xuất, lắp ráp 2016 30.765.524 Triệu đồng
104 4. Tổng doanh thu của DN/CS 2016 30.869.798 Triệu đồng
105 5. Tổng các khoản đóng góp vào NSNN 2016 617.226 Triệu đồng
106 6. Tổng giá trị đầu tư thực hiện 2016 297.201 Triệu đồng
107 . Tổng số máy chủ 2016 83 Máy
108 . Tổng số máy trạm 2016 7.491 Máy
109 . Số máy xách tay 2016 917 Máy
110 . Số lượng máy in 2016 5.600 Máy
111 . Số lượng máy scan 2016 811 Máy
112 . Số lượng máy chiếu 2016 190 Máy
113 . Số mạng WAN 2016 1 Mạng
114 . Số mạng LAN 2016 634 Mạng
115 . Số máy tính kết nối mạng LAN 2016 7.344 Máy
116 . Số đơn vị kết nối Internet 2016 525 Đơn vị
117 . Số lượng máy tính kết nối internet: 2016 7.803 Máy
118 . ADSL: 2016 1.626
119 . FTTH 2016 6.177
120 . Tổng số máy tính khối doanh nghiệp 2016 23.120 Máy

Trang