Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
61 . Số doanh nghiệp có trang tin điện tử riêng 2015 200 DN
62 . Số doanh nghiệp sử dụng thư điện tử 2015 2.500 DN
63 . Số CBCC biết sử dụng máy tính, internet 2015 6.379 Người
64 . Số CBCC có trình độ CNTT Cao đẳng 2015 31 Người
65 . Số CBCC có trình độ CNTT trên Đại học 2015 20 Người
66 . Số CBCC có trình độ CNTT Đại học 2015 129 Người
67 . Số CBCC có trình độ trung cấp và các chứng chỉ A,B,C tin học 2015 6.208 Người
68 . Tổng số Cán bộ Chuyên trách CNTT (Kèm theo file danh sách) 2015 44 Người
69 . Tổng số dân biết sử dụng máy tính, internet 2015 Ko có Người
70 . Số học viên tham gia đào tạo QLNN ngành TT&TT 2015 100 Người
71 . Số lớp đào tạo phổ cập CNTT cho CBCC 2015 86 Lớp
72 . Số lớp đào tạo về QLNN ngành TT&TT 2015 2 Lớp
73 . Số người tham gia đào tạo phổ cập CNTT 2015 3.935 Người
74 . Phổ cập tin học cho các đối tượng khác 2015 K có Người
75 . Số học sinh tốt nghiệp hàng năm của trường dạy nghề 2015 Ko có HS
76 . Số học sinh được đào tạo hàng năm ở các trường THPT, THCS, Tiểu học 2015 ko có HS
77 . Số sinh viên tốt nghiệp hàng năm của cao đẳng, đại học 2015 Ko có SV
78 . Số trường dạy nghề tin học 2015 2 Trường
79 . Số trường THCS dạy tin học 2015 187 Trường
80 . Số trường Tiểu học dạy tin học 2015 86 Trường
81 . Số trường đào tạo CNTT trình độ cao đẳng, đại học 2015 5 Trường
82 . Số trường THPT dạy tin học 2015 50 Trường
83 . Số học viên tham gia đào tạo phổ cập CNTT 2015 0 Người
84 . Số lớp đào tạo phổ cập CNTT cho DN 2015 0 Lớp
85 . Khác 2015 0 Triệu đ
86 . Phần cứng 2015 27.639 Triệu đ
87 . Phần mềm 2015 15.127 Triệu đ
88 . Trung ương 2015 2.674 Triệu đ
89 . Đào tạo 2015 228 Triệu đ
90 . Địa phương 2015 40.092 Triệu đ

Trang