Công nghệ thông tin

TT Chỉ tiêu Năm Giá trị Đvt
31 . Tổng số hộ gia đình có máy tính 2015 57.190 Hộ
32 . Tổng số máy tính có kết nối internet 2015 57.080 Máy
33 . Tổng số máy tính trong dân 2015 61.560 Máy
34 . Doanh nghiệp (chỉ tính CBNVVP) 2015 91 Máy/100 người
35 . Khối Đảng 2015 92 Máy/100 người
36 . Nhà nước 2015 90 Máy/100 người
37 . Toàn tỉnh 2015 6.5 Máy/100 người
38 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 1 2015 1.822 DV
39 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 2 2015 1.822 DV
40 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 3 2015 198 DV
41 . Tổng số dịch vụ hành chính công mức độ 4 2015 38 DV
42 . Tổng số dịch vụ hành chính công đăng tải lên mạng 2015 1.822 DV
43 . Tổng số đơn vị có cổng/ trang thông tin điện tử 2015 30 Đơn vị
44 . Tỉ lệ bản điện tử đến/ tổng số văn bản đến 2015 77.5% %
45 . Tỉ lệ bản điện tử đi/ tổng số văn bản đi 2015 79.1% %
46 . Tổng số văn bản đến 2015 548.451 VB
47 . Tổng số văn bản đi 2015 1.418.150 VB
48 . Tổng số các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa 2015 Ko có TT
49 . Tổng số hồ sơ giải quyết qua Một cửa điện tử 2015 234.385 TT
50 . Tổng số đơn vị có hệ thống Một cửa điện tử 2015 28 Đơn vị
51 . Số đơn vị sử dụng phần mềm QLVB và HSCV: 2015 30 Đơn vị
52 . Số đơn vị đã có quy chế sử dụng thư điện tử 2015 30 Đơn vị
53 . Tổng số CBCCVC được cấp hộp thư điện tử 2015 4950 Người
54 . Số CSDL chuyên ngành đã triển khai sử dụng 2015 42 CSDL
55 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Kế toán - tài chính 2015 33 Đơn vị
56 . Số đơn vị sử dụng phần mềm QL chuyên ngành khác 2015 18 Đơn vị
57 . Số đơn vị sử dụng phần mềm QL Đề tài Khoa học 2015 2 Đơn vị
58 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự 2015 10 Đơn vị
59 . Số đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý tài sản 2015 23 Đơn vị
60 . Số đơn vị sử dụng PM Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2015 10 Đơn vị

Trang